Santa Cruz Stigmata 3 CC 700C 21 52, Blue Rival 1 X

Santa Cruz Stigmata 3 CC 700C 21 52, Blue Rival 1 X