RockShox 50 hour Rear Shock Air Can Service Kit, Basic